Våre Tilbud

 
Arbeidsrettet rehabilitering

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?
«Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er spesialisert medisinskfaglig rehabilitering kombinert med prosesser rettet mot å komme i eller beholde arbeid. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, miljømessige og personlige problemer som hindrer deltagelse i arbeidslivet» (1).

Målgruppe

 • Personer som er eller står i fare for å bli sykemeldt
 • Personer som har utfordringer med å komme inn i eller tilbake til arbeidslivet
 • Personer med kronisk sammensatte utfordringer (fysiske, psykiske eller sosiale), muskel/skjelettlidelser og/eller lettere psykiske lidelser

Mål med oppholdet
Det overordnede målet med oppholdet er å hjelpe personer tilbake til, eller til å beholde, inntektsgivende arbeid. Oppholdet skal hjelpe brukeren til å styrke egne ressurser, bedre funksjon, legge til rette for endringsprosesser og lære å ta vare på arbeidsevnen. I tillegg legger vi til rette for at bruker skal øke sin forståelse for hvordan han/hun kan påvirke egen helse- og arbeidssituasjon.

Innhold
Tidsramme: Vi tilbyr et 4-ukers døgnbasert opphold i arbeidsrettet rehabilitering med innhold i ukedagene. Første to dagene går med til informasjon og kartlegging ved de forskjellige faggruppene.

Tverrfaglig team: Hver bruker vil bli fulgt opp av et tverrfaglig tettarbeidende team bestående av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og veileder. I tillegg kan bruker følges opp av ernæringsfysiolog.

Helhetlig tilnærming: rehabiliteringen består av en kombinasjon av tilrettelagt trening og turer (fysisk tilnærming) samt veiledning/samtale og oppmerksomhetstrening (kognitiv tilnærming). Under hele oppholdet arbeider vi med endringsprosesser. Vi legger vekt på bevisstgjøring (sammenhengen mellom egne tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og adferd) slik at bruker ser egne ressurser og muligheter til aktivitet og arbeidslivsdeltagelse.

Tilrettelagt trening: foregår individuelt sammen med fysioterapeut, i grupper veiledet av fysioterapeut og som egentrening.

Undervisning: og refleksjon i ulike temaer.

Egeninnsats: vi forventer at brukeren under oppholdet er ærlig med seg selv og hele tiden vurderer egen innsats – både når det gjelder fysisk trening og egen endringsprosess.

Videre oppfølging: Vi følger opp våre brukere første året etter endt opphold. Både gjennom personlig kontakt og via spørreskjema.

Samarbeid
Mange av våre teammedlemmer har kontakt med og har deltatt på kurs og videreutdanning via AiR – Nasjonalt Kompetansesenter for Arbeidsrettet Rehabilitering. De jobber for å styrke fagfeltet Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Gjennom denne kontakten høyner vi kvaliteten på våre tjenester og holder oss oppdatert på forskning innen fagområdet.

Praktiske opplysninger:

 • Ta med gode sko til inne- og utebruk
 • Bruk ledig tøy/ treningstøy og ta med klær til utebruk
 • Ta med evt. medisiner
 • Pasienten betaler en egenandel på NOK 138,- per døgn inntil frikort 2 er oppnådd
 • Søknadsrutine: søknad fra primærhelsetjenesten sendes Vurderingseininga
                               Adresse: Regional vurderingseining for rehabilitering
                                                Østre Nesttunvei 2
                                                5221 Nesttun
 • Søknadsskjema finnes på: helse-vest.no/Sider/side.aspx


Kilder
(1) Nasjonalt kompetansesenter for Arbeidsrettet Rehabilitering, AiR
 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor